ELS TRETS D’IDENTITAT

Els trets d’identitat de l’escola són els següents:

  • Escola pluralista i democràtica.- Respectuosa i solidària, acull per igual a tot l'alumnat, independentment de les seves cultures/ètnies, i/o discapacitats de caràcter físic, psíquic o social.
  • Escola vers una educació integral.- Plantegem uns aprenentatges significatius que pretenen desenvolupar l’esperit crític; admetent la diversitat d’aprenentatge i de capacitat; ens manifestem partidaris de sistemes actius, no arbitraris, que impliquin la participació de l'alumnat.
  • Escola oberta a les noves línies metodològiques i d’aprenentatge .- Es facilita que l'alumnat pugui atribuir sentit a tot allò que aprèn, afavorint la interacció, l’experimentació i recerca a partir dels seus interessos, així com la seva autonomia.
  • Escola catalana.- La Llengua Catalana és la llengua vehicular de l’Escola, tant a nivell educatiu com a nivell administratiu.